دخترم شیرینی عبادت گوارای وجود نازنینت

ای شبنم باغ سحری باغ حجابت پر سبزه و گل باد

دخترم شیرینی عبادت گوارای وجود نازنینت🌹پیش دبستان و دبستان غیر دولتی هوشمند باران اندیشه 🌹🌹🌹🌹🌹🌹