دخترهای توانمند من به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی دفترچه ای درست کردند و جلد آن را تزئین کردند و بخشی از درس را در آن یادداشت کردند و نقاشی آن را کشیدند . 📚📚📚👏🩷