تقدیر از ویانا پورسیفی و الیسا عبدی دانش آموز پایه پنجم به مناسبت کسب رتبه برتر مسابقات نانو تکنولوژی پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی هوشمند باران اندیشه                                                                          🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

تقدیر از ویانا پورسیفی و الیسا عبدی دانش آموز پایه پنجم به مناسبت کسب رتبه برتر مسابقات نانو تکنولوژی  تقدیر از ویانا پورسیفی و الیسا عبدی دانش آموز پایه پنجم به مناسبت کسب رتبه برتر مسابقات نانو تکنولوژی  تقدیر از ویانا پورسیفی و الیسا عبدی دانش آموز پایه پنجم به مناسبت کسب رتبه برتر مسابقات نانو تکنولوژی