به مناسبت : روز جهانی عصای سفید

 

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

یکی از احتیاجات اساسی روانی افراد تعلق و وابستگی به گروه است.افرادی که ( نابیایان) به گروه و دسته ای معین بستگی ندارند.اغلب تنها به سر می برند.و خود را بی ارزش ، نالایق و دارای  نفص فرض می کنند.این احساس سبب اضطراب و ناراحتی آنها می شود و گاهی ممکن است آنها را به ارتکاب اعمال خطرناکی وادارد.

                                                                            پورصفر مشاور تربیتی

 

جهت دریافت مقاله کلیک کنید