نقش مدرسه در سلامت روان دانش آموزان

 

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

  • باید توجه داشت در نظر گرفتن مدرسه تنها به عنوان یک محیط آموزشی با مجموعه ای از قوانین خشک انضباطی و تربیتی نمی تواند در برانگیختن انگیزه دانش آموزان به سوی علم و دانش موثر واقع شود.

                                                                                                              پورصفر مشاور تربیتی

 

جهت دریافت مقاله کلیک کنید