زنگ علوم بچه ها را به چندگروه تقسیم کردیم و هر کدام از گروه ها در مورد کارشون توضیح دادند در آخر هم گروه مواد غذایی از دوستان خود پذیرایی کردند و لحظات شاد در کنار هم گذراند

زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»  زنگ علوم کلاس اول «ب»