جلسه هم اندیشی معلمین با اولیای پایه های اول (خانم مهرگان و خانم داوودی) و کلاس سوم (خانم کریمی) روز شنبه 95/09/06 ساعت 16 عصر در دبستان باران اندیشه شعبه 1 برگزار می گردد.

حضور اولیای محترم موجب امتنان می باشد.